Prowadzący zajęcia

prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha

Profesor w Instytucie Silników Spalinowych i Napędów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Prace naukowe dotyczą analiz nowych systemów spalania oraz przetwarzania energii w układach napędu hybrydowego i zasilanych wodorem ogniw paliwowych. W szczególności prace badawcze obejmują:

 • procesy spalania w silnikach tłokowych z wykorzystaniem nowych systemów spalania: dwóch wtryskiwaczy w komorze spalania, dwustopniowego spalania silnika zasilanego paliwami gazowymi (HCCI, TJI), spalania z homogenizacją ładunku oraz z uwarstwieniem ładunku
 • przepływ energii w napędach hybrydowych (HEV, PHEV): badania przepływu energii w testach jezdnych, badania odzyskiwania energii w pojazdach w testach RDC, współpracy silnika spalinowego z układami napędu elektrycznego
 • przepływu energii w napędach EV: badania zużycia energii w testach jezdnych, badania sprawności ładowania akumulatorów
 • przetwarzania energii w ogniwach paliwowych: PEM, etanolowych, metanolowych, hybrydowych układach ogniw paliwowych z układami elektrycznymi
 • modelowania układów ogniw paliwowych oraz akumulatorów na podstawie rzeczywistych warunków ich pracy (FCHEV)
 • modelowanie z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego procesów zasilania i spalania silników, procesów przepływu energii w układach napędu hybrydowego (w tym z ogniwami paliwowymi): AVL FIRE, BOOST, CRIUSE, Concerto

prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

Profesor zwyczajny na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej; Kierownik Zakładu Silników Lotniczych; Kierownik Studiów Doktoranckich przy Wydziale MEiL; 

 • Przewodniczący Zarządu Polskiego Instytutu Spalania; 
 • Przewodniczący Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN; 
 • Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Archivum Combustionis”; 
 • Profesor wizytujący w Uczelniach zagranicznych: McGill University w Montrealu,  Hosei University w Tokio, University of Wales w Aberystwyth, University of Kyoto, Michigan State University; stypendysta fundacji Fulbrighta w California University of Technology; Concurrent Professor w Northeastern University w Shenyang, Chiny; 
 • Autor i współautor 6 książek i ponad 150 artykułów naukowych; Promotor kilkunastu rozpraw doktorskich.

prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

Profesor zatrudniony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Działalność dydaktyczna związana jest z zastosowaniem wodoru jako nośnika energii w transporcie. Zakres działań obejmuje zasilanie silników tłokowych wodorem – wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, budowa i zasady działania ogniw paliwowych zasilanych wodorem w zastosowaniu do napędu pojazdów – wykłady, ćwiczenia laboratoryjne. Ważniejsze dokonania w zakresie wodoru:

 • realizacja projektu: „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” (2012-2016). Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Kierowanie zespołem, który opracował i wykonał siłownię o mocy nominalnej 1 MW, zasilanej odpadowym wodorem z przemysłu chemicznego. Siłownia składała się z trzech maszyn tłokowych o mocy: 2 x 400 kW, 1 x 200 kW, wyposażonych w innowacyjny system wtryskowego zasilania wodorem, układ identyfikujący jakość zasilającego wodoru oraz system zdalnego sterowania i kontroli
 • badania stacjonarnego, tłokowego silnika przemysłowego o mocy 200 kW zasilanego technicznym wodorem (2013-2014), opracowanie systemu pośredniego wtrysku wodoru do kanałów dolotowych silnika, opracowanie elektronicznego systemu kontroli i sterowania układem zasilania wodorem
 • udział w badaniach drogowych i eksploatacyjnych samochodu Toyota Mirai, wyposażonego w ogniwa paliwowe zasilane wodorem. Badania wykonane w Berlinie, dotyczyły prób drogowych i eksploatacyjnych oraz identyfikacji systemów tankowania pojazdu wodorem w ogólnodostępnych stacjach ładowania
 • badania eksploatacyjne samochodu Toyota Mirai w komorze termoklimatycznej; zdobycie doświadczeń eksploatacyjnych pojazdu w obniżonej temperaturze otoczenia oraz podczas procedury płukania i oczyszczania zespołu ogniw paliwowych z wody w warunkach zimowych
 • prace nad modernizacją wtryskowego układu zasilania wodorem tłokowych silników spalinowych oraz systemu sterowania i systemów bezpieczeństwa eksploatacji – rozwój własnych, elektronicznie sterowanych systemów mieszalnikowego i wtryskowego systemu zasilania silników wodorem. Przystosowanie 5-cylindrowego, przemysłowego silnika Scania do zasilania wodorem

prof. dr hab. inż. Paweł Fuć

Profesor w Instytucie Silników Spalinowych i Napędów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Obszary naukowe, którymi się zajmuje skupione są wokół trzech zagadnień: 

 • badania i rozwój ekologiczności napędów głównie alternatywnych, w tym napędów hybrydowych łączących jednostki spalinowe i elektryczne oraz jednostki zasilane wodorem tj. silniki spalinowe oraz ogniwa paliwowe
 • procesy niekatalitycznego i katalitycznego oczyszczania gazów wylotowych: badania pozasilnikowych systemów oczyszczania gazów wylotowych (reaktorów potrójnego działania TWC, reaktorów utleniających DOC, reaktorów do redukcji tlenków azotu DeNOx, filtrów cząstek stałych do silników o zapłonie samoczynnym DPF oraz filtrów cząstek stałych do silników o zapłonie iskrowym GPF)
 • rekuperacja energii z gazów wylotowych

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz

Profesor w Instytucie Silników Spalinowych i Napędów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Obszar naukowy dotyczy prac nad zmniejszeniem negatywnego wpływu transportu na środowisko, a zwłaszcza:

 • znaczenia wpływu transportu na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych sposobów badań środków transportu w zakresie ich zmian ekologicznych
 • opracowanie koncepcji oraz metodyki badań emisji związków szkodliwych spalin w rzeczywistych warunkach eksploatacji wszelkich środków transportu, w których zastosowano silniki spalinowe, z wykorzystaniem pokładowych systemów pomiarowych mierzących emisję podczas jazdy (PEMS –portable emissions measurement system)
 • stworzenie założeń wykorzystania systemów diagnostyki pokładowej (OBD – on-board diagnostic) do poprawy stanu ekologicznego pojazdów
 • koordynacja badań bieżącego monitorowania stanu technicznego pojazdów przez wprowadzenie tachografu cyfrowego i „czarnych skrzynek” do wszystkich środków transportu
 • opracowanie konstrukcji pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz ich badania – głównie środków transportu miejskiego (nowoczesne autobusy miejskie we współpracy z firmą Solaris)

dr hab. inż. Maciej Galiński, prof. uczelni

Chemik, naukowiec. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej: 

 • autor publikacji naukowych z zakresu elektrochemicznych sposobów magazynowania energii m.in. w ogniwach litowo-jonowych i superkondensatorach z wykorzystaniem nowych materiałów elektrodowych jak nowych elektrolitów
 • od 2020 pełni funkcję Dyrektora Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej na Wydziale Technologii Chemicznej
 • pasjonat nowych rozwiązań technologicznych w aspektach wytwarzana i magazynowania energii

dr hab. inż. Łukasz Rymaniak, prof. uczelni

Profesor uczelni w Instytucie Silników Spalinowych i Napędów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Obszar działalności naukowej obejmuje głównie prace w zakresie oceny emisji zanieczyszczeń i energochłonności nowoczesnych układów napędowych, w tym:

 • badania i prace związane z opracowywaniem nowych rozwiązań w chemicznych zasobnikach energii dla nowoczesnych układów napędowych
 • opracowywanie metod oceny rzeczywistej wartości momentu obrotowego w badaniach eksploatacyjnych układów napędowych
 • określanie wskaźników toksyczności, bazujących na pomiarze emisji (drogowej lub jednostkowej) dwutlenku węgla,
 • zestawianie metod badawczych i obliczeniowych, dotyczących określania wskaźników ekologicznych i energochłonności pojazdów różnych kategorii
 • opracowywanie nowych testów dla pojazdów wyposażanych w nowoczesne układy napędowe

dr hab. inż. Adrian Gill

Adiunkt w Instytucie Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Działalność naukowo-badawcza obejmuje zagadnienia niezawodności i bezpieczeństwa systemów oraz obiektów transportu lądowego, a w szczególności:

 • metodyki zarządzania ryzykiem i metody realizacji procesów zarządzania ryzykiem, w tym tzw. reagowania na ryzyko zagrożeń z wykorzystaniem systemów bezpieczeństwa; analizy ryzyka zagrożeń w transporcie i przemyśle; zagadnienia ryzyka zawodowego, bezpieczeństwo funkcjonalne
 • modelowanie i oceny skuteczności systemów bezpieczeństwa
 • badania i oceny niezawodnościowe obiektów technicznych oraz niezawodność człowieka
 • modelowanie analityczne i komputerowe oraz badania symulacyjne systemów eksploatacji obiektów technicznych i systemów bezpieczeństwa; procedury obsługiwania obiektów technicznych warunkowane ryzykiem (Risk Based Maintenance)
 • metody optymalizacji, procedury podejmowania decyzji w warunkach niepewności, modelowanie systemów masowej obsługi
dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski

Adiunkt w Instytucie Silników Spalinowych i Napędów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Obszar działalności naukowej obejmuje szeroko rozumianą problematykę ograniczania wpływu sektora motoryzacji na środowisko naturalne. Do najważniejszych zaliczyć należy:

 • wdrażanie paliwa wodorowego do napędu pojazdów
 • opracowanie metod wytwarzania zielonego wodoru
 • określanie stopnia hybrydyzacji układów napędowych
 • badania energochłonności i emisji zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistej eksploatacji przy wykorzystaniu aparatury PEMS
 • ocenę efektywności procesów transportowych
 • rekuperację energii spalin

dr inż. Karol Bandurski

Adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w badaniach interakcji użytkownik-budynek, symulacyjnej analizie energetycznej budynków, systemów energetycznych i środowiska zabudowanego oraz analizie danych z zakresu wykorzystania energii w budynkach. 

 • Uczestnik projektów Międzynarodowej Agencji Energii od 2013 r, a także Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w projekcie Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo finansowanego w ramach funduszy europejskich. Współtwórca ASHRAE Global Occupant Behavior Database: https://ashraeobdatabase.com
 • Doświadczenie zdobywał również na wyjazdach szkoleniowych do Aalborg University (Dania), Eindhoven University of Technology (Holandia), University of Ligè (Belgia), Chalmers University of Technology (Szwecja).
dr inż. Wojciech Cieślik 

Adiunkt w Instytucie Silników Spalinowych i Napędów. Pracownik Zakładu Napędów Alternatywnych oraz opiekun koła naukowego PUT Powertrain. Obszar zainteresowań to przede wszystkim wszelkie prace dydaktyczne i naukowe związane z tematyką napędów alternatywnych, w szczególności:

 • analizy energochłonności napędów elektrycznych (EV), hybrydowych (HV) i wodorowych (FC)
 • badania przepływu energii w napędach alternatywnych zarówno w warunkach badawczych jak i w rzeczywistych warunkach ruchu
 • wykorzystania wodoru w ogniwach paliwowych oraz w procesie spalania w silniku spalinowym
 • inżynierii odwrotnej oraz prototypowania
 • analizy procesu spalania z wykorzystaniem metod optycznych i analizy ciśnień szybkozmiennych

Swoją wiedzę poszerza biorąc regularnie udział w szkoleniach, konferencjach i stażach zarówno w jednostkach naukowych jak i w fabrykach i firmach usługowych z sektora automotive.

dr inż. Monika Figiela

Uzyskała stopień naukowy doktora na Politechnice Poznańskiej w grudniu 2021 roku. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Prowadzi zajęcia laboratoryjne oraz rachunkowe m.in. na WTCh, WIMiFT, WIM, WIiT. Działalność naukowo-badawcza obejmuje tematykę

 

 • czujników elektrochemicznych
 • syntezę materiałów o szczególnych zastosowaniach w elektrochemii
 • preparatykę elektrod modyfikowanych
 • ogniwa litowo-jonowe
 • ogniwa paliwowe oraz biopolimery
dr inż. Beata Kurc

Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Chemii i Elektrochemii Technicznej. Główny nurt badań dotyczy zastosowania unikatowych materiałów elektrodowych, w skład których wchodzą m.in. hybrydy tlenkowe. Prowadzi także prace, które mogą utworzyć ekologiczne ogniwa: litowo-jonowe jak również paliwowe. Obecne badania dotyczą pozyskiwania węgla z naturalnych źródeł np. skrobi, ligniny czy też celulozy, celem dalszego zastosowania w urządzeniach magazynujących energię. Doświadczenie naukowo-badawcze dotyczy m.in.:

 • technologii chemicznej
 • analizy fizykochemicznej (analiza w podczerwieni FTIR, analiza w nadfiolecie UV, analiza sprzężona ATD-GC-MS-FTIR-TG, analiza mikroskopowa SEM, wielkość cząstek, analiza powierzchni właściwej BET, analiza dyfraktometryczna XRD, analiza NMR)
 • analizy elektrochemicznej (woltamperometria cykliczna CV, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna EIS galwanostatyczne ładowanie-rozładowanie ogniwa)
 • analizy elektrokinetycznej (potencjał dzeta koloidów materiałów węglowych i polimerowych)
 • elektrochemii (głównie materiały elektrodowe do ogniw litowo-jonowych, sodowo-jonowych, superkondensatory, ogniwa paliwowe)
 • procesów karbonizacji
 • chemii materiałowej
 • zielonej chemii – stosowanie naturalnych surowców odpowiednio przetwarzanych do zastosowań elektrochemicznych
 • termodynamiki i kinetyka procesów, głównie analiza matematyczna procesów degradacji termicznej materiałów polimerowych, wpływu temperatury i innych czynników na kinetykę oraz termodynamikę procesu dyfuzji jonów podczas interkalacji

dr inż. Dariusz Michalak

Członek Zarządu Solaris Bus & Coach, odpowiedzialny między innymi za obszar Badań i Rozwoju, Produkcji oraz Logistyki.

dr inż. Ewelina Rudnicka

Uzyskała stopień naukowy doktora na Wydziale Technologii Chemicznej na podstawie rozprawy „Kinetyka procesów w ogniwach litowo-jonowych”. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach 

 • ogniw litowo-jonowych
 • sodowo-jonowych 
 • ogniw paliwowych. 

Szczególną uwagę poświęca

 • aspektom kinetycznym oraz termodynamicznym procesów zachodzących w tych układach
 • szeroko pojętej analizie elektrochemicznej komponentów ogniw. 

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny prowadzi zajęcia laboratoryjne, rachunkowe oraz wykłady na wielu wydziałach m.in. WTCh, WIM czy WIMiFT.

mgr inż. Dariusz Begier

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu. Wieloletni rzeczoznawca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń oraz międzynarodowej organizacji TUV zrzeszającej ekspertów z dziedziny motoryzacji. Zdobytą wiedzę cały czas doskonali i poszerza o nowe zagadnienia, kursy oraz szkolenia specjalistyczne, m.in.: 

 • Swagelok
 • IPC w praktyce
 • DGUV Information 200-006 – Level 2 – WAW (WestfälischesAusbildungs-Werk) 
 • Arbeiten an Fahrzeugen mit Gasantrieb – Schwerpunkt Brennstoffzelle und Wasserstoff
 • GAP (Gasanlagenprufung)

Rzetelne podejście do trudnych i bardzo często złożonych tematów pozwala połączyć teorię z praktyką w sektorze automotive. Uczestniczy w wielu projektach wdrożeniowych pojazdów użytkowych, w tym tych z alternatywnymi systemami napędowymi.

bryg. mgr inż. Tomasz Daszkiewicz

Naczelnik Wydziału Poligonu Szkolnego. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

mgr inż. Mateusz Motyl

Asystent w Instytucie Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Ponad 12 lat doświadczenia w branży transportu szynowego w zakresie certyfikacji, zarządzania bezpieczeństwem, dokumentacji eksploatacyjnej, projektowania pojazdów szynowych oraz technologii produkcji. Opiekun naukowy Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego. Działalność naukowo-badawcza obejmuje zagadnienia certyfikacji i badań podsystemów strukturalnych oraz zarządzania bezpieczeństwem, a w szczególności:

 • metodyki zarządzania ryzykiem i metody realizacji procesów zarządzania ryzykiem, w tym tzw. reagowania na ryzyko zagrożeń z wykorzystaniem systemów bezpieczeństwa, analizy ryzyka zagrożeń w transporcie
 • określenie obowiązujących wymogów oraz analizy znaczenia zmiany dla wprowadzanych zmian do podsystemów strukturalnych
 • opracowanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej pojazdów szynowych
 • opracowanie ekspertyz, opinie techniczne oraz analizy przebiegu krajowych i międzynarodowych procesów dopuszczenia do eksploatacji pojazdów szynowych

mgr inż. Aleksander Rajch

Aleksander Rajch jest współzałożycielem i członkiem zarządu PSPA, największej organizacji pozarządowej promującej transport zeroemisyjny w Europie. W stowarzyszeniu odpowiada za tematy przemysłowe, w tym za rynek akumulatorów litowo-jonowych oraz technologie wodorowe. Oprócz tego, prowadzi działania w zakresie współpracy międzynarodowej i rozwijania partnerstw.

Prawnik, absolwent WPIA na Uniwersytecie Warszawskim. Praktyk komunikacji korporacyjnej i public affairs z 15-letnim doświadczeniem. Swoje doświadczenie zdobywał na rynkach energetycznych, finansowych oraz FMCG. Jako lider zarządzał również własną agencją public affairs i kilkoma projektami z zakresu nowych technologii. Jest entuzjastą innowacji i rozwiązań przyszłości. Autor artykułów dotyczących elektromobilności i zrównoważonego transportu w polsko- i anglojęzycznych publikacjach. Jako zapalony żeglarz i narciarz, autentycznie wierzy w budowę dynamiki i ruchu bez spalin. Aleksander Rajch jest wykładowcą studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej oraz Uniwersytecie Wrocławskim.

 

mgr inż. Filip Szwajca

Doktorant w Instytucie Silników Spalinowych i Napędów Politechniki Poznańskiej. Asystent w Zakładzie Napędów Alternatywnych:

 • uczestnik letnich staży w działach rozwoju firm MAHLE Behr i MAHLE Polska
 • prace przy realizacji międzynarodowego projektu GasOn, którego celem było opracowanie wysokowydajnego systemu spalania dla lekkiego silnika gazowego
 • staż naukowy na Wydziale Fizyki i Inżynierii Uniwersytetu Scranton PA USA
 • uczestnik szkoleń z zakresu stosowania metod symulacyjnych korzystając z oprogramowania firmy AVL oraz ANSYS
 • główne działania badawcze koncentrują się na rozwoju nowoczesnych układów napędowych
Kolejni prowadzący wkrótce…